ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Α΄διαβούλευση των υπ αριθμό. 22164/07-06-2021 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ» στο Νοσοκομείο μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν την 17-06-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Scroll to Top