ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Α΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ(ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ &ΜΟΛΥΒΔΟΣ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ(ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ &ΜΟΛΥΒΔΟΣ -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΑ /ΧΑΡΤΟΝΙΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ )

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ.506/03-03-2020 με ΑΔΑ : ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Α΄διαβούλευση των υπ αριθμό.17310/05-05- 2021 τεχνικών προδιαγραφών στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 24-05-2021 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ &ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Scroll to Top