Διαγωνισμοί 2023

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ” – Αριθμ. πρωτ. 55422-15.12.2023

Διεθνής, ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 552.056,45€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 684.550,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Αριθμός διακήρυξης: 60/2023, Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 283193: 55422_15-12-2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1063α/2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες αντικατάστασης διαβρωμένων σωληνώσεων παροχής ατμού και νερού και αποκατάστασης μονώσεων στην ταράτσα της Νέας Πτέρυγας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Επαναπροκήρυξη ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για τις «Υπηρεσίες αντικατάστασης διαβρωμένων σωληνώσεων παροχής ατμού και νερού και αποκατάσταση μονώσεων στην ταράτσα της Νέας Πτέρυγας», με CPV: 50700000-2, 44110000-4 και συνολικό προϋπολογισμό 47.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμ. επαναπροκήρυξης: 1063α/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 214131 : 54360_11-12-2023  

Διαβάστε περισσότερα »

Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», με CPV: 33696500-0, 33696200-7, 38434570-2 και συνολικό προϋπολογισμό 372.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : 52870_01-12-2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ του Διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ του Διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθμός διακήρυξης: 35/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 248384  : 46177-27.10.2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο ανιχνευτών του ακτινολογικού μηχανήματος OPERA», προϋπολογισμού 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Αριθμ. πρωτ. 47671-3.11.2023. Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο ανιχνευτών του ακτινολογικού μηχανήματος OPERA», προϋπολογισμού 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθμ. διακήρυξης: 49/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 255286: 47671_3-11-2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 35 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) – Αριθμ. πρωτ. 46178/27.10.2023

Διεθνής, ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για όλα τα κτίρια αρμοδιότητας του Γ.Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής : 46178_27-10-2023 Αριθμός διακήρυξης: 35/2023, Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 248384.  

Διαβάστε περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την «Προμήθεια ασκών συλλογής αίματος» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 59.706,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την «Προμήθεια ασκών συλλογής αίματος» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 59.706,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 247215 : 46128_26-10-2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4366/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 405.750,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αριθμ. διακήρυξης: 4366/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 237240 Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ήτοι για τις υπηρεσίες «Συλλογή – Μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων ΥΜ προς Αποστείρωση (ΕΑΑΜ) και Αποστείρωση Επικίνδυνων Απόβλητων ΥΜ (ΕΑΑΜ)» και «Συλλογή – Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ προς Αποτέφρωση (ΜΕΑ και ΑΕΑ) και Αποτέφρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ (ΜΕΑ και ΑΕΑ)»,  με CPV:

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια μιας «Σχισμοειδούς λυχνίας 5Χ με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης», προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθμ. πρωτ. 43339-12.10.2023 Προμήθεια μιας «Σχισμοειδούς λυχνίας 5Χ με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης», προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  43339-12.10.2023

Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προμήθεια ενός «Συστήματος οπτικής βιομετρίας συνοχής», προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθμ. πρωτ. 43338-12.10.2023 Προμήθεια ενός «Συστήματος οπτικής βιομετρίας συνοχής», προϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  43338-12.10.2023

Διαβάστε περισσότερα »
Scroll to Top