Διαγωνισμοί 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SLE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των τεσσάρων (4) Παιδιατρικών Αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου SLE», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 8.610,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 10.676,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2200-21.1.2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BENNETT»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Παιδιατρικού Αναπνευστήρα του κατασκευαστικού οίκου BENNETT», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.420,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.760,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2199-21.1.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των Θερμοκοιτίδων της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 11.682,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 14.485,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. :Α.Π. 2198-21.1.2022).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER»(

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των θερμοκοιτίδων του κατασκευαστικού οίκου DRAEGER», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 14.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 17.732,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2197-21.1.2022

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKISSO»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των δύο (2) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου NIKKISO», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 5.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 6.572,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : Α.Π. 2196-21.1.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Ακτινολογικού Μηχανήματος Multix Fusion Analog», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 7.296,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 9.047,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. :Α.Π. 2195-21.1.2022

Scroll to Top