Διαγωνισμοί 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46β / 2021

2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθεια ενός «Ακτινογραφικού μηχανήματος ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ: 44280_1-1-.2021

Διακήρυξη Αριθμ.: 43 (α)/2021

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ » CPV 19640000-4 προϋπολογισμού 45.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής : 42959_22-10-2021

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Διακήρυξη : 29(α)/2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » CPV: 71317210-8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ : 42906_22-10-2021

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Διακήρυξη : 46α / 2021

Προμήθεια ενός «Ακτινογραφικού μηχανήματος ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ: 42231_19-10-2021

Διακήρυξη : 43/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ »  CPV 19640000-4 προϋπολογισμού 45.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43-2021

Διακήρυξη : 29/2021

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » CPV: 71317210-8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 29/2021

Διακήρυξη : 46/2021

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Προμήθεια ενός «Ακτινογραφικού μηχανήματος ψηφιακής ενδοστοματικής ακτινογραφίας», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29735-27-7-2021

Διακήρυξη : 37/2021

Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: «ΒΑΜΒΑΚΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ » CPV 33141115-9 προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 37/2021

Διακήρυξη : 33/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: Χειρουργικών γαντιών CPV (33141420-0) του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Διακήρυξη : 33/2021

Διακήρυξη : 39/2021

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας»:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  39/2021 Διευκρίνηση: Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ακολουθώντας την διαδρομή: Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): http://www.eprocurement.gov.gr → Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ → Πρόσβαση χρηστών στην εφαρμογή …

Διακήρυξη : 39/2021 Διαβάστε περισσότερα »

Scroll to Top