Διαγωνισμοί Παρελθόντων Ετών

Διακήρυξη 34/2019

Ανάρτηση της 34/2019 Διακήρυξης που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό , συνολικού προϋπολογισμού 27.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής με θέμα: «Ετήσια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” Τυποποιημένο έντυπο υπέυθυνης δήλωσης