Διαβουλεύσεις 2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» Αρ. Πρωτ.: 46337/26-10-2023

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ.: 46337/26-10-2023  με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  12-12-2023 ημέρα …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» Αρ. Πρωτ.: 46337/26-10-2023 Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΤ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ και 2) ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»Αρ. Πρωτ.: 53535/05/12/2023

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 869/27/09/2023 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΨ046906Λ-ΜΗΠ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 51989/24/11/2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΤ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ και 2) ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΤ ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ και 2) ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ»Αρ. Πρωτ.: 53535/05/12/2023 Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στους πίνακες αντιστάθμισης στο χώρο των ΓΠΧΤ του κτιρίου «ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ» του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στους πίνακες αντιστάθμισης στο χώρο των ΓΠΧΤ του κτιρίου «ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ» του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Προϋπολογισμός :6.400,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης στους πίνακες αντιστάθμισης στο χώρο των ΓΠΧΤ του κτιρίου «ΜΕΘ-ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ» του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»» Προϋπολογισμός :35.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Διαβάστε περισσότερα »

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.50537/20-11-2023 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ TIGER ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 50537/20-11-2023τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια :«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ TIGER» για το εργαστήριο Αιμοδυναμικής του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την  28-11-2023  …

Α΄ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ.50537/20-11-2023 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ TIGER ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ B  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.».  Προϋπολογισμός: € 4.766,56 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ B ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς  δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ  Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.».  Προϋπολογισμός: € 3.720,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟY ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΡΘΡΩΝ (BEDSIDE) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) 16€ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Χ24% =19,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς   δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr, των  τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΡΘΡΩΝ (BEDSIDE) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΡΘΡΩΝ (BEDSIDE) ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) 16€ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Χ24% =19,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια διαφόρων φωτιστικών πάνελ LED για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια διαφόρων φωτιστικών πάνελ LED για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Προϋπολογισμός :6.000,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 16-11-2023 ημέρα Πέμπτη και …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια διαφόρων φωτιστικών πάνελ LED για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών απομόνωσης κλινών για τις ημερήσιες νοσηλείες ρευματολογικού και νευρολογικού τμήματος»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο:«Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών απομόνωσης κλινών για τις ημερήσιες νοσηλείες ρευματολογικού και νευρολογικού τμήματος»Προϋπολογισμός :8.500,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15-11-2023 ημέρα Τετάρτη και …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών απομόνωσης κλινών για τις ημερήσιες νοσηλείες ρευματολογικού και νευρολογικού τμήματος» Διαβάστε περισσότερα »

Scroll to Top