Διαβουλεύσεις 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:8.800,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.,ΗΤΟΙ 10.912,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23556/21-06-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά των αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου DRAEGER».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:8.800,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.,ΗΤΟΙ 10.912,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GENTIGE FLOW-C ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.774,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 23453/21-06-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά του αναισθησιολογικού μηχανήματος GENTIGE FLOW-C του κατασκευαστικού οίκου MAQUET».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GENTIGE FLOW-C ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.774,00€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 23644/22-06-2022 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 30-06-2022 ημέρα …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ» Διαβάστε περισσότερα »

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του   www.agandreashosp.gr  προς Β’ δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 19128/19-05-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την …

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 22604/15-06-2022  πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  των υπ’ αριθμ. πρωτ. 21565/06-06-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια για τα «ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 21930/08/01-06-2022 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 17-06-2022 ημέρα Πέμπτη και …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» Διαβάστε περισσότερα »

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του   www.agandreashosp.gr  προς Β’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. 21954/08-06-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 15/06/2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες …

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Διαβάστε περισσότερα »

B’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ / ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Β’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. 19302/20-05-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «Κεντρικών φλεβικών καθετήρων εμποτισμένων με αντιμικροβιακό/αντισηπτικό παράγοντα» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την …

B’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ / ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς  Β΄διαβούλευση των  υπ αριθμό. 19675/23-05-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ » στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 10-06-2022 …

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» Διαβάστε περισσότερα »

Scroll to Top