« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 28/04/2017 ημέρα Παρασκευή στο diabouleysi@agandreashosp.gr .

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ (3) ΤΡΙΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(ημερ. ανάρτησης 11-4-2017)

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PROTON

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.

 

Scroll to Top