2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR KAI ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9/29-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓΚΖ46906Λ-ΙΙΓ) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 32646/16-9-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR», Προϋπολογισμού: 13.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενός «Βιντεονυσταμογράφου VNG», Προϋπολογισμού: 7.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Tεχνικές προδιαγραφές : 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR KAI ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG»

Scroll to Top