2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 295/18-2-2019 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑΣΡ46906Λ-Υ68) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13718/9-4-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Ψηφιακού Συστήματος Ασύρματης Επικοινωνίας». Αναλυτικά:

-Σύστημα δύο (2) ψηφιακών ανιχνευτών. Προϋπολογισμός: 30.000,00€ έκαστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

-Σταθμός εργασίας. Προϋπολογισμός: 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συνολικός προϋπολογισμός: 67.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 6/6/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr & georgiadis@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: (04-07-2019)

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΟΥΔΗΣ

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ CARESTREAM

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ICON DYNAMICS

Scroll to Top