2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ C-ARM»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49/11-12-2019 (θέμα 8ο) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω3Κ446906Λ-ΝΙΝ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 18121/13-5-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια δύο «Ακτινοσκοπικών συγκροτημάτων τύπου C-ARM». Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/5/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ «ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ C-ARM»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (20-5-2020)

1. GE HEALTHCARE

2. PHILIPS

3. SIEMENS

Scroll to Top