2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.agandreashosp.gr , του υπ’ αριθμ. πρωτ. 12847/3-4-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου». Προϋπολογισμός: 49.738,88€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 9/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-872

Τεχνικές Προδιαγραφές: Σετ συλλογής αίματος υπό κενό του Αιματολογικού Εργαστηρίου

Scroll to Top