Α’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των  αριθμ. πρωτ. 19128/19-05-22 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για κάλυψη αναγκών της ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 26/05/2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 19128_ 19-05-2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (21/06/2022)

  1. Y-LOGIMED
  2. MEDISUP Α.Ε
Scroll to Top