ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Συστήματος Αγγειογραφίας».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Συστήματος Αγγειογραφίας».Προϋπολογισμός: 38.500,00€  χωρίς ΦΠΑ ήτοι 47.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6788/21-2-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Συστήματος Αγγειογραφίας».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 8/3/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852. : Α.Π. 6788-21.2.2022

 

Scroll to Top