Διακήρυξης 24/2020

Ενηµέρωση για την παράταση ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) µε CPV 331400000-Αρ. Διακήρυξης 24/2020 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 94824 :  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Scroll to Top