ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 33/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ CPV:09344000-2, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 278.000,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 33_2020

Scroll to Top