ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2021, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΙΩΝ» ΜΕ CPV 24100000-5

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΕΡΙΩΝ» : Διευκρινίσεις

Scroll to Top