1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Α.Π. 54560/11-12-2023 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1297/23/11/2023 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 9ΩΠ946906Λ-439), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 54560/11-12-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  15/01/2024 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601952 : 54560_11-12-2023

Scroll to Top