1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Α.Π. 28859/27-06-2024 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49Η/13-06-2024 Θ. 2ο  Απόφασης  Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΛΟΞ46906Λ-Ο6Η), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. : 28859/27-06-2024 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ» Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  09/07/2024 ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10:00  στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601952 : 28859_27-06-2024

Scroll to Top