Διακήρυξη 9/ 2014

Aνάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ) του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής Διακήρυξη 15714  

Scroll to Top