Διακήρυξη 8/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 12.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ : Διακήρυξη 8

Scroll to Top