Διακήρυξη : 7 / 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ , ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) CPV: 33111730-7 ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 243.219,14€ € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 86212 : 7-2020

Scroll to Top