Διακήρυξη : 7 / 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Aνάδειξης αναδόχου για τις: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ Β)∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CPV 79210000-9 συνολικού προϋπολογισµού 43.788,00 € Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής Διακήρυξη : 7 / 2015

Scroll to Top