ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιακήρυξη Αριθµ.: 51/2020 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ)», CPV:42514300-5, ΓΙΑ ΤIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.283,76€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ.

 

Scroll to Top