Διακήρυξη : 39/2021

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καμερών ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους του Γ. Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας»:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  39/2021

Διευκρίνηση: Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ακολουθώντας την διαδρομή: Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): http://www.eprocurement.gov.gr → Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ → Πρόσβαση χρηστών στην εφαρμογή Promitheus ESPDint: https://espdint.eprocurement.gov.gr/

Scroll to Top