Διακήρυξη : 37/2021

Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: «ΒΑΜΒΑΚΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ » CPV 33141115-9 προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου φπα του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : 37/2021

Scroll to Top