Διακήρυξη: 35/2020

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ«ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 28.094,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 34.836,56€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ : Διακήρυξη 31845 

Scroll to Top