ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33-2020

∆ιακήρυξη Αριθµ. :   33/2020 : Για την προμήθεια «ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ CPV 09344000-2» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 278.000,00€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής:  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  33/2020

 

Scroll to Top