∆ιακήρυξη Αριθµ.: 28 / 2014

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2014 :ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «καυσίμων, CPV 09100000-0» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 599.466,30€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει του μεγαλυτέρου παρεχόμενου ποσοστού Έκπτωσης επι τοις εκατό (%) επί της εκαστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κατά νομό, Όπως αυτή διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης : ∆ιακήρυξη Αριθµ.: 28 / 2014

Scroll to Top