Διακήρυξη : 18/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΝ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 14.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ :  Διακήρυξη : 13186 / 5-4-2021 .

Scroll to Top