Διακήρυξη : 13/2021

Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για το εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α :  Διακήρυξη: 14425 / 13-4-2021 

Scroll to Top