Διακήρυξη 12/2021

Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 79.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13915/ 9.4.2021

Scroll to Top