∆ιακήρυξη Αριθµ.: 12 / 2011

Σε συνέχεια της υπ΄αρ. 12/2011 Διακήρυξης σχετικά με την προμήθεια “ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ), διευκρινίζεται ότι τα τεμάχια των δειγμάτων τα οποία ζητούνται στην διακήρυξη, δεν είναι δεσμευτικά για την συμμετοχή στην διαδικασία.

Scroll to Top