Διακήρυξη Αριθµ.: 10/2018

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4,ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 10.4C.15.1-2 TOY Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΣΠΑ2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. CPV71314300-5 : ∆ιακήρυξη 40723

Scroll to Top