«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 295/18-02-2019 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΑΣΡ46906Λ-Υ68), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10282/15-03-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια συστήματος (2) ψηφιακών ανιχνευτών προϋπολογισμού 30.000€ έκαστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , και ενός σταθμού εργασίας προϋπολογισμού 7.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Συνολικός προϋπολογισμός: 67.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Τρίτη , 02/04/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »

Scroll to Top