«ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 132/25-01-2019 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ:Ω9ΒΦ46906Λ-ΕΟΠ), προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 7043/21-02-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια μιας (1) φυγόκεντρου. Προϋπολογισμός: 5.828,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Πέμπτη, 11/04/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ»

Scroll to Top