«ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (SONICAID)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 145/01-02-2019 απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ:ΩΚ4Η46906Λ-ΣΣΚ), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9978/13-03-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) φορητού μηχανήματος ανίχνευσης εμβρυικών παλμών ( SONICAID). Προϋπολογισμός: 558,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα Δευτέρα , 01/04/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 10:00 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Κοζία.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (SONICAID)».

Scroll to Top