ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6265α/2024 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Επαναπροκήρυξη ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία Λογιστικής Υποστήριξης, για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών με CPV: 79211000-6 και συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής” : 28732_27-06-2024

Scroll to Top