ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Στολών εργασίας διάφορες»

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Στολών εργασίας διάφορες»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.124,19€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 43.554,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 48-2022

Scroll to Top