ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4366/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 405.750,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Αριθμ. διακήρυξης: 4366/2023, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 237240 Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», ήτοι για τις υπηρεσίες «Συλλογή – Μεταφορά Επικίνδυνων Απόβλητων ΥΜ προς Αποστείρωση (ΕΑΑΜ) και Αποστείρωση Επικίνδυνων Απόβλητων ΥΜ (ΕΑΑΜ)» και «Συλλογή – Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ προς Αποτέφρωση (ΜΕΑ και ΑΕΑ) και Αποτέφρωση Επικίνδυνων Αποβλήτων ΥΜ (ΜΕΑ και ΑΕΑ)»,  με CPV: 90524200-8 και συνολικό προϋπολογισμό 405.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : 44982_20-10-2023

Scroll to Top