ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4155/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 140.682,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Υπ’ Αριθμ. 4155/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τις ετήσιες ανάγκες του Τοξικολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 140.682,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά : 21477_25-05-2023

Scroll to Top