ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/ 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/ 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»
προϋπολογισμού 695.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέσω χρηματοδότησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για το έργο με τίτλο «COOperation For HEAlth», Ακρωνύμιο «COOFHEA 2» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A / Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020 με κωδικό MIS 5146074 Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) :  13996_08-04-2022

Scroll to Top