ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την «Προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 208.180,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 235.243,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19 / 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την «Προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 208.180,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 235.243,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 197364 : 28318-30-6-2023

Scroll to Top