Απόφαση υπ’ αριθμ. Α139, 140 / 2019 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Α139, 140 / 2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, (ΑΕΠΠ) – 2ο Κλιμάκιο -Διαδικασία Προσωρινής Προστασίας, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την απόφαση της ΑΕΠΠ και δη την ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών».

Scroll to Top