Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

pictogram ποιότητας

Σύμφωνα με τα άρθρα του Οργανισμού (ΦΕΚ 1435/26-04-2018, τ. Β’) που αναφέρονται στις Υπηρεσίες, τα Τμήματα και τα Γραφεία, που απαρτίζουν το Νοσοκομείο, στο Άρθρο 14 αναφέρεται το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το οποίο ανήκει απευθείας στη Διοίκηση.

Σκοπός

του τμήματος είναι η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας

 

Στόχος

του είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την συμμετοχή του, σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας, με την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, με την κατάρτιση σε ετήσια βάση ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

 

Στρατηγική

του είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας με την οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας, η εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα Τμήματα-Κλινικές του Νοσοκομείου, η Πιστοποίηση Κλινικών – Τμημάτων του Νοσοκομείου σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, η εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Νοσοκομείο, η Διαπίστευση του Νοσοκομείου σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα.

 

Αρμοδιότητες

Ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του, ως εξής:

1.Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

   1. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,
   2. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,
   3. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του Τμήματος εντάσσεται:

   1. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής.
   2. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων, με το Σύστημα Ποιότητας.
   3. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευομένων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία.
   4. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις, για τα απόβλητα και απορρίμματα του νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
   5. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας.
   6. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του Νοσοκομείου.
   7. Η ευθύνη της συνολικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης του νοσοκομείου, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή η εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, η υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασμό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους.
   8. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα.
   9. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχομένων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.
   10. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το νοσοκομείο.
   11. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του νοσοκομείου.

3. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

4. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης, όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.

5. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.

6. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

7. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

8. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Όραμα

Όραμα του Τμήματος είναι η συμβολή μας στην υλοποίηση του οράματος του νοσοκομείου όπως περιγράφεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης. Το όραμά μας και η βασική επιδίωξη του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, είναι η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, που έχει άμεση σχέση με: τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Η συμβολή στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συμμετοχή μας σε προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονομίες κλίμακας, η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, η κατάρτιση, σε ετήσια βάση, του προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων  και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους

Αποστολή 

 • η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, άμεσα σχετιζόμενη με τους στρατηγικούς στόχους του νοσοκομείου και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του
 • η συμβολή στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών φροντίδας υγείας εστιασμένες στον ασθενή
 • η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Η στρατηγική του τμήματος συνίσταται:

 • στην προσπάθεια για εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε «κρίσιμους» τομείς του Νοσοκομείου.
 • στον έλεγχο και στην παρακολούθηση των κρίσιμων χαρακτηριστικών των εφαρμοζόμενων συστημάτων.
 • στην τήρηση των απαιτήσεων Διεθνών Προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών.
 • στη δέσμευση για τήρηση και διαρκή βελτίωση των εγκαταστημένων Συστημάτων Ποιότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής αύξηση της αποτελεσματικότητας των ΣΔΠ.
 • μείωση των μη συμμορφώσεων και των αποκλίσεων από τα Διεθνή Πρότυπα.
 • ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα ποιότητας, μέσω οργανωμένων και επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Μελλοντικές Δράσεις

Στις άμεσες δράσεις που θα αναλάβει το τμήμα, με βασικότερο άξονα τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή – χρήστη των υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε τεχνοκρατικό και διαπροσωπικό επίπεδο, είναι οι εξής:

 • Δημιουργία βασικού πλέγματος δεικτών ποιότητας (κλινικών – επιχειρησιακών διαδικασιών όλων των τμημάτων) νοσοκομείου με βάση εργαλεία που υπάρχουν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (PATH QUALITY PROJECT – World Health Organization).
 • Σύστημα επιτήρησης ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse & sentinel events) – ασφάλεια ασθενή.
 • Σύσταση επιτροπής Βέλτιστων Κλινικών Πρακτικών, κατόπιν έγκρισης και του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 • Δημιουργία Επιτροπής Βελτίωσης Ποιότητας με συμμετοχή από όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα
 • Δημιουργία δικτύου εσωτερικών συντονιστών ποιότητας (ανά τμήμα, κλινική, μονάδα).
 • Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για υπηρεσίες νοσοκομείου. Έντυπο δικαιωμάτων – υποχρεώσεων ασθενών.
 • Ενίσχυση διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών νοσηλευομένων και εξωτερικών ιατρείων.
 • Ανασχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών (διαδικασίες, έντυπα, στελέχωση) – Εισήγηση δημιουργίας σχετικών δράσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πλέον του Κεντρικού Γραφείου υποδοχής) στα Εξωτερικά Ιατρεία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 • Έλεγχος διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
 • Συστηματική μηνιαία ενημέρωση όλων των τμημάτων
 • Κοινοποίηση δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία, διοργάνωση ημερίδας, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις)
Scroll to Top