ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμ. 12345/24-04-2017 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00 € στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 04-05-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Scroll to Top