ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ PVC FREE, ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ»

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β) προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 33498/30-8-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Σάκων αναρρόφησης, προπληρωμένους με κόκκους ενεργού χλωρίου PVC FREE, με ανεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο εισαγωγής των υγρών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 3/9/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852.  33498-30.8.2021

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 16-09-2021

  1. INSIDE MEDICAL
Scroll to Top