ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13422/5-4-2022 τεχνικών προδιαγραφών για  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ».Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 20/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601853 : 13422_ 5-4-2022

Scroll to Top