ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ B’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β’ δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:«ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 06/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (15-04-2021)

ΨΗΛΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Scroll to Top